˙٠ Setapak ku melangkah mencari arah tuju,mengutip sisa kekuatan untuk terus hidup di bumi Tuhan yang maha luas ini...
˙٠ Segala coretan melalui mata hati,ku hamparkan di sini....
˙٠ atas dasar perkongsian bersama......
˙٠Moga aku akan menjadi lebih kuat dalam menempuh cubaan dariMu,Ya ALLAH.....

Thursday, May 20, 2010

copy from kwn ana @ world of islam.....

KUALA LUMPUR, Malaysia – An ethnic Indian lawyer is challenging Kuala Lumpur's Islamic court after it rejected her bid to practice Shariah law on grounds that she is not a Muslim. [seorang peguam berketurunan india sedang mencabar mahkamah Islam KL selepas mahkamah tersebut menolak percubaannya untuk mengamalkan undang-undang Syariah, yang mana wanita itu bukan seorang Muslim.]


It is the first such case against the Islamic court in the predominantly Muslim nation, where ethnic minorities have long complained their legal rights are being trampled on. [Ini adalah kes pertama melawan Mahkamah Islam di negara yang didominasi oleh Muslim, dimana etnik minoriti telah lama membuat aduan tentang hak perundangan mereka telah dipijak-pijak....]


Victoria Jayaseele Martin, 48, said Friday she decided to bring the matter to the civil court after the Kuala Lumpur Shariah court rejected her application last year, saying only Muslims can become Shariah lawyers. [Victoria Jayaseele Martin, 48thn berkata pada Jumaat dia bercadang untuk membawa perkara ini ke mahkamah sivil selepas mahkamah Syariah telah menolak permohonan beliau tahun lepas, dgn berkata hanya Muslim boleh menjadi peguam Syariah.]


"It is not a valid ground and it is unconstitutional. I have decided to challenge their decision because there is no basis in it," she told The Associated Press. ["ianya bukan alasan kukuh dan tidak mengikut undang-undnag. Saya membuat keputusan utk mencabar keputusan mereka kerana tiada yang kukuh di dalamnya," dia memberitahu Pertubuhan Akhbar. ]

Martin won an early battle after the civil High Court agreed Friday to hear the case despite objections from the Kuala Lumpur Islamic council. No date has been fixed yet for the hearing, she said. [Martin menang dalam pertarungan pertama selepas mahkamah tinggi sivil bersetuju untuk mendengar kes pada Jumaat walaupun penentangan dari Majlis Agama Islam KL. "Tiada tarikh telah ditetapkan untuk sesi mendengar," Martin berkata.]


Martin, who has practiced civil law since 1991, said she has the necessary qualifications after obtaining her diploma in Shariah law from a local university in 2004. [Martin, yg telah mengamalkan undang-undang sivil sejak 1991, berkata dia ada kelayakan yang diperlukan selepas memperolehi diploma dalam undang-undang syariah daripada sebuah universiti tempatan dalam tahun 2004.]


She said she wanted to become a Shariah lawyer given the growing number of interfaith disputes in the country, where she felt non-Muslims have difficulty getting fair representation. She submitted her application to practice Islamic law in 2006. [Dia berkata dia ingin menjadi peguam syariah yang mana meningkatkan jumlah pertikaian keyakinan dalam negara, dimana dia merasakan rakyat bukan Muslim sedang berdepan masalah untuk mendapatkan perwakilan yang adil/saksama. Dia telah menghantar permohonan untuk mempraktiskan undang-undang Syariah dalam tahun 2006.]


"Justice must be equally applicable. Open the doors to non-Muslims if you want non-Muslims to have equal representation in Shariah courts," she said.. ["Keadilan mestilah sama-sama terpakai. Buka pintu/ruang kepada bukan Muslim jika anda mahu bukan-Muslim mempunyai hak saksama dalam mahkamah Syariah," Martin berkata.]


Officials at the Kuala Lumpur Shariah court couldn't be immediately reached for comment. [Secara rasmi mahkamah Syariah KL tidak dapat memberikan komen segera.]

Malaysia has a two-tier court system for family matters _ secular courts for non-Muslims and Shariah, or Islamic, courts for Muslims. Religious minorities complain cases that involve a Muslim are usually sent to Shariah courts, where the decisions typically go against non-Muslims. [Malaysia mempunyai 2 sistem mahkamah untuk isu keluarga - mahkamah sekular untuk bukan-muslim dan Syariah atau Islamik - mahkamah untuk muslim. Agama minoriti (selain islam) mengadu bahawa kes yang melibatkan seorang muslim selalunya dihantar ke mahkamah syariah, dimana keputusan selalunya menentang yang bukan islam.]

Some 60 percent of Malaysia's 28 million people are Muslim Malay. A third are ethnic Chinese and Indian who practice mostly Christianity, Buddhism and Hinduism. [60% daripada penduduk Malaysia adalah Melayu Muslim. Satu pertiga adalah etnik Cina dan India yang mengamalkan kebanyakkannya ajaran Christian, Budha dan Hindu.]

-Sumber dari sahabat world of islam saye -

*******

~dimana kita sebagai umat islam untuk mempertahankan keadilan supaya ianya lebih saksama dalam mengendalikan dan mempetegakkn islam & masih ada lagi yang hendak mencabar dan menjatuhkan islam dimata dunia.. Fikir2kanlah~~
Tags: sebutan mahkamah

0 comments:

Post a Comment